Selecteer het lichaamsdeel dat u wilt behandelen

Duizenden klanten zijn dankzij ons gestopt met zweten!

Koop tot 07/24/2024 en ontvang 40% korting en gratis verzending!

Algemene verkoop- en vervoersvoorwaarden

1. Basisvoorzieningen

Deze zakelijke en verzendvoorwaarden (hierna de " Voorwaarden " genoemd ) regelen de relatie tussen de partijen bij de koopovereenkomst, waarbij enerzijds het bedrijf HIGHTECH DEVELOPMENT LLC, 7950 NW 53RD STREET, SUITE 337, MIAMI, FL 33166 (hierna genoemd de "Verkoper") en aan de andere kant staat de koper (hierna de " Koper " genoemd ).

Meer informatie over de Verkoper vindt u op deze website onder het kopje Operator.

Onder koper wordt verstaan een consument of ondernemer.

Een consument is iedere persoon die, buiten het kader van zijn bedrijfsactiviteit of zelfstandige uitoefening van zijn beroep, met de Verkoper een overeenkomst sluit of daar op andere wijze mee omgaat.

Een ondernemer is een persoon die, voor eigen rekening en verantwoordelijkheid, in een handels- of soortgelijke wijze een zelfstandige winstgevende activiteit uitoefent met de bedoeling dit consequent te doen om winst te behalen. In het kader van de consumentenbescherming wordt onder ondernemer ook verstaan elke persoon die overeenkomsten sluit met betrekking tot zijn eigen productie, bedrijfsactiviteit of soortgelijke activiteit of in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, of ook een persoon die namens of namens een ondernemer.

Door het verzenden van de bestelling bevestigt de koper dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan de communicatie vóór het sluiten van het contract, de betalings- en leveringsvoorwaarden en de klachtenprocedures een integraal onderdeel vormen, en dat hij er uitdrukkelijk mee akkoord gaat, in de formulering geldig en effectief op het moment dat de bestelling wordt verzonden.

De Koper is zich ervan bewust dat hij door de aankoop van de producten die in het zakelijke aanbod van de Verkoper voorkomen, geen enkel recht verkrijgt op het gebruik van de geregistreerde handelsmerken, patenten, handelsnamen, bedrijfs- of productlogo's (enz.) van de Verkoper of de contractuele partners van de Verkoper. , tenzij in een specifiek geval anders is overeengekomen via een speciaal contract.

2. Precontractuele communicatie

Dat laat de verkoper weten

 1. betaling van de koopprijs vereist voordat Koper de prestatie van Verkoper overneemt, of de verplichting om een voorschot of een soortgelijke betaling te betalen, dit betreft de vereisten van Koper voor het verlenen van specifieke diensten, indien deze door hem worden verlangd en door hem worden geleverd de verkoper,
 2. de kosten voor middelen voor communicatie op afstand wijken niet af van het basistarief (bij internet- en telefoonverbindingen volgens de voorwaarden van uw operator brengt de verkoper geen verdere kosten in rekening, dit geldt niet voor contractueel transport, indien van toepassing ),
 3. De prijzen van goederen en diensten worden altijd vermeld op de website van de Verkoper, inclusief en zonder BTW en inclusief alle wettelijk vastgelegde vergoedingen. De kosten voor het leveren van goederen of diensten variëren echter afhankelijk van de gekozen methode en transportaanbieder en de methode van levering. betaling .
 4. in het geval dat de Koper een consument is, heeft deze consument het recht om de overeenkomst te herroepen (tenzij hieronder anders vermeld), binnen een termijn van veertien dagen, die loopt als
 • koopovereenkomst, vanaf de dag van aanvaarding van de goederen,
 • het contract, waarvan het onderwerp verschillende soorten goederen of de levering van verschillende onderdelen is, vanaf de datum van acceptatie van de laatste levering van goederen, terwijl deze herroeping moet worden verzonden met behulp van het formulier voor herroeping van het contract op deze pagina's;
 • de consument kan de overeenkomst niet herroepen:
  • bij de levering van goederen die zijn aangepast aan de wensen van de consument of voor zijn persoon,
  • bij de levering van bederfelijke goederen, alsmede van goederen die na levering onherroepelijk met andere goederen zijn vermengd,
  • bij reparatie of onderhoud uitgevoerd op de door de consument aangewezen plaats en op diens verzoek; dit geldt echter niet bij het achteraf uitvoeren van andere dan aangevraagde reparaties of het leveren van andere dan aangevraagde reserveonderdelen,
  • bij levering van goederen in een gesloten verpakking, die de consument uit de verpakking heeft gehaald en om hygiënische redenen retournering niet mogelijk is,
  • over vervoer of gebruik van vrije tijd, als de ondernemer deze diensten binnen de gestelde termijn levert,
 • in geval van herroeping van de overeenkomst door de consument, draagt de consument de kosten in verband met het terugzenden van de goederen, en als het een overeenkomst betreft die is gesloten via een middel voor communicatie op afstand, de kosten voor het retourneren van de goederen, als deze goederen niet kunnen worden geretourneerd via de gebruikelijke postroute vanwege hun aard;
 • contract, of het relevante belastingdocument wordt opgeslagen in het archief van de Verkoper
 • Indien de consument een klacht heeft, kan hij deze indienen bij de toezichthoudende instantie van de Verkoper, of kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende of staatstoezichthoudende autoriteit.
 •  

  3. Contract

  De Koper kan de overeenkomst sluiten door het voorstel tot sluiting van de overeenkomst te aanvaarden op de door de Verkoper beheerde website door de gevraagde prestatie (goederen, dienst, enz.) in het winkelmandje te plaatsen. Een medewerker van de Verkoper kan de koper helpen bij het sluiten van het contract, zowel ter plaatse als aan de telefoon, of bij het bestellen per e-mail. Voordat de Koper de bestelling bindend bevestigt, heeft de Koper de mogelijkheid om zowel de door hem gevraagde uitvoering, de verzending als de betalingswijze te wijzigen , dwz alle gegevens te controleren die hij bij de bestelling heeft ingevoerd. Het koopcontract komt tot stand door het verzenden van de bestelling door de Koper na het kiezen van het transport- en betaalmiddel en de acceptatie van de bestelling door de Verkoper. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten tijdens de gegevensoverdracht. De Verkoper zal de sluiting van de overeenkomst onmiddellijk aan de Koper bevestigen door middel van een informatiemail naar het door de Koper ingevoerde e-mailadres.

  Bij deze ontvangstbevestiging van de bestelling wordt de actuele tekst van de Algemene Voorwaarden gevoegd. Het daaruit voortvloeiende contract (inclusief de overeengekomen prijs) kan alleen worden gewijzigd of geannuleerd op basis van overeenstemming tussen de partijen of op basis van juridische redenen. Voor uitzonderingen op deze procedure, ga naar Bestellen.

  Het gesloten contract wordt door de verkoper gearchiveerd voor een periode van minimaal vijf jaar vanaf de sluiting ervan, maar niet langer dan voor de periode volgens de relevante wettelijke voorschriften, met het oog op de succesvolle uitvoering ervan en is niet toegankelijk voor niet-deelnemende derden. partijen. Informatie over de afzonderlijke technische stappen die tot het sluiten van het contract leiden, vindt u in deze Algemene Voorwaarden, waar dit proces duidelijk wordt beschreven.

  Met de koopovereenkomst verbindt de verkoper zich ertoe het artikel dat het voorwerp van de aankoop is, aan de koper te overhandigen en hem in staat te stellen de eigendom van dit artikel te verwerven, en de koper verbindt zich ertoe het artikel over te nemen en de overeengekomen koopprijs aan de koper te betalen. Verkoper.

  De Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht op het artikel voor en daarom wordt de Koper pas eigenaar van het artikel na volledige betaling van de aankoopprijs.

  De Verkoper zal de zaak aan de Koper overhandigen, evenals de documenten die op de zaak betrekking hebben, en de Koper in staat stellen de eigendom van de zaak te verwerven in overeenstemming met het contract.

  De verkoper voldoet aan de verplichting om het artikel aan de koper te overhandigen als hij hem de mogelijkheid geeft het artikel op de plaats van uitvoering te behandelen en hem tijdig op de hoogte stelt.

  Als de verkoper het artikel moet verzenden, overhandigt hij het artikel aan de koper door het over te dragen aan de vervoerder voor transport voor de koper en stelt hij de koper in staat de rechten uit de transportovereenkomst jegens de vervoerder uit te oefenen. het artikel pas aan de Koper over wanneer het artikel door de vervoerder aan hem wordt overhandigd.

  Verkoper zal het koopartikel in de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit en uitvoering aan Koper overhandigen.

  Indien de verkoper een grotere hoeveelheid artikelen levert dan is overeengekomen, wordt de koopovereenkomst ook voor deze overtollige hoeveelheid gesloten, tenzij de koper deze zonder onnodige vertraging afwijst.

  Indien niet is afgesproken hoe de zaak voor transport verpakt moet worden, zal Verkoper de zaak volgens de geldende gebruiken verpakken; als dit niet het geval is, dan op een manier die noodzakelijk is voor het behoud van het artikel en de bescherming ervan tijdens het transport. Op dezelfde manier zal de verkoper ervoor zorgen dat het artikel wordt opgeslagen.

  Het recht van de Koper op gebrekkige prestatie berust op een gebrek dat de zaak vertoont wanneer het risico van schade op de Koper overgaat, ook al wordt dit pas later duidelijk. Het recht van Koper berust ook op een later ontstaan gebrek, dat door Verkoper is veroorzaakt door het schenden van één van zijn wettelijke verplichtingen.

  De koper inspecteert het artikel zo spoedig mogelijk nadat het risico van beschadiging van het artikel op hem is overgegaan, en verzekert zich van de eigenschappen en de hoeveelheid ervan.

  Het risico van beschadiging gaat over op de Koper bij aanvaarding van het artikel. Hetzelfde effect heeft het als de koper het artikel niet overneemt, ook al heeft de verkoper hem toestemming gegeven om het te gebruiken.

  Schade aan zaken die is ontstaan nadat het risico van zaakschade op Koper is overgegaan, laat zijn verplichting tot betaling van de koopprijs onverlet, tenzij Verkoper de schade heeft veroorzaakt door het schenden van één van zijn wettelijke verplichtingen.

  Indien een partij de overname uitstelt, heeft de andere partij het recht om de zaak na voorafgaande kennisgeving op passende wijze op rekening van de vertragingsman te verkopen, nadat de vertragingsman een aanvullende en redelijke termijn voor overname heeft gekregen. Dit geldt ook in het geval dat de partij de betaling uitstelt, afhankelijk van de levering van de zaak.

  Verantwoordelijkheden van de verkoper

  De Verkoper is er jegens de Koper verantwoordelijk voor dat het artikel bij ontvangst geen gebreken vertoont. Indien binnen zes maanden na ontvangst een gebrek aan het licht komt, wordt ervan uitgegaan dat het artikel bij ontvangst al gebrekkig was.

  De koper heeft het recht om binnen vierentwintig maanden na ontvangst het recht uit te oefenen op een gebrek dat zich in de consumptiegoederen voordoet, maar dit geldt niet voor:

  1. in geval van een artikel dat tegen een lagere prijs is verkocht vanwege het gebrek waarvoor deze lagere prijs is overeengekomen,
  2. voor de slijtage van het artikel veroorzaakt door normaal gebruik van het artikel,
  3. in het geval van een gebruikte zaak, voor een gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die de zaak al vertoonde toen de koper deze overnam, of
  4. als dit voortvloeit uit de aard van de zaak.

   

  Het recht op gebrekkige prestatie komt niet toe aan de Koper, als de Koper vóór de overname van het artikel wist dat het artikel een gebrek vertoonde, of als de Koper het gebrek zelf veroorzaakte.

  Indien het artikel een gebrek vertoont waarvoor de Verkoper aansprakelijk is, en het gaat om een artikel dat tegen een lagere prijs is verkocht of om een gebruikt artikel, heeft de Koper recht op een redelijke korting in plaats van het recht om het artikel te ruilen.

  Aanzienlijke contractbreuk

  Als een gebrekkige prestatie een substantiële contractbreuk oplevert, heeft de Koper het recht

  • het gebrek op te heffen door het leveren van een nieuwe, onberispelijke zaak of door het leveren van een ontbrekend artikel, indien dit gezien de aard van het gebrek niet onevenredig is, indien het gebrek slechts een deel van de zaak betreft, kan de Koper slechts vervanging eisen van dit deel, indien dit niet mogelijk is, kan hij zich terugtrekken uit het contract. Als dit vanwege de aard van het defect echter onevenredig is, en vooral als het defect zonder onnodige vertraging kan worden verholpen, heeft de koper het recht om het defect kosteloos te verwijderen;
  • het defect te verhelpen door het artikel te repareren,
  • tegen een redelijke korting op de aankoopprijs, of
  • zich terugtrekken uit het contract.

   

  De Koper zal de Verkoper informeren voor welke van deze rechten hij heeft gekozen bij kennisgeving van een gebrek of zonder onnodige vertraging na kennisgeving van een gebrek. De door Koper gemaakte keuze kan niet worden gewijzigd zonder toestemming van Verkoper, dit geldt niet indien Koper heeft verzocht om herstel van een gebrek dat later onherstelbaar blijkt te zijn. Indien Verkoper het gebrek(en) niet binnen een redelijke termijn verhelpt, of indien hij Koper mededeelt dat hij de gebreken niet zal verwijderen, kan Koper in plaats van het gebrek te verwijderen een redelijke korting op de koopprijs eisen of zich terugtrekken. uit de overeenkomst. Indien de Koper niet tijdig voor zijn recht kiest, heeft hij dezelfde rechten als bij een onbeduidende contractbreuk, namelijk. onderstaand.

  De koper-consument heeft recht op een redelijke korting, zelfs als de verkoper hem geen nieuw artikel in perfecte staat kan leveren, het artikel kan repareren of een onderdeel ervan kan vervangen, ook in het geval dat de verkoper de situatie niet binnen een redelijke termijn verhelpt. of als de remedie aanzienlijke problemen zou veroorzaken.

  Kleine contractbreuk

  In het geval van een gebrekkige prestatie is er sprake van een kleine contractbreuk waarbij de Koper het recht heeft het gebrek te verhelpen en/of een redelijke korting te ontvangen op de aankoopprijs van een dergelijke prestatie.

  Totdat de Koper gebruik maakt van het recht op korting op de koopprijs of zich terugtrekt uit het contract, kan de Verkoper het ontbrekende leveren of het juridische gebrek wegnemen. Overige gebreken kunnen naar eigen keuze door de Verkoper worden verholpen, bijvoorbeeld door het artikel te repareren of een nieuw artikel te leveren.

  Indien de verkoper het gebrek aan de goederen niet tijdig verhelpt of weigert het gebrek aan de goederen te verwijderen, kan de koper een redelijke korting op de koopprijs eisen en/of zich uit de overeenkomst terugtrekken. De Koper kan de gemaakte keuze niet wijzigen zonder toestemming van de Verkoper.

  De Koper heeft het recht een nieuw artikel te leveren of een onderdeel te vervangen, zelfs in geval van een verwijderbaar defect, indien het artikel niet correct kan worden gebruikt vanwege het opnieuw optreden van het defect na reparatie of vanwege een groter aantal defecten. In een dergelijk geval heeft de Koper het recht om de overeenkomst te herroepen.

  Bij levering van een nieuwe zaak retourneert de Koper de oorspronkelijk geleverde zaak op zijn kosten aan de Verkoper.

  Indien de Koper het gebrek niet onverwijld heeft gemeld nadat hij het bij tijdige inspectie en voldoende zorgvuldigheid had kunnen ontdekken, kent de rechter hem geen recht op gebrekkige prestatie toe. Indien er sprake is van een verborgen gebrek, geldt hetzelfde indien het gebrek niet onverwijld is gemeld nadat de Koper het met voldoende zorg had kunnen ontdekken, maar uiterlijk twee jaar na de overhandiging van de zaak.

  Met kwaliteitsgarantie verbindt de verkoper zich ertoe dat de zaak geschikt is voor gebruik voor het gebruikelijke doel en/of dat deze gedurende een bepaalde periode de gebruikelijke eigenschappen zal behouden. Ook de aanduiding van de garantietermijn of de gebruiksperiode van het artikel op de verpakking of in reclame heeft deze effecten. Er kan ook garantie worden gegeven op een afzonderlijk onderdeel van het artikel.

  De garantieperiode gaat in vanaf de levering van het artikel aan de Koper. Als het artikel volgens contract is verzonden, loopt deze pas vanaf de levering van het artikel op de door de klant aangegeven plaats. Als het gekochte artikel door iemand anders dan de verkoper in gebruik moet worden genomen, gaat de garantietermijn in vanaf de dag dat het artikel in gebruik wordt genomen, als de koper uiterlijk drie weken na overname van het artikel opdracht heeft gegeven tot inbedrijfstelling en goed en tijdig de noodzakelijke medewerking heeft verleend om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

  De Koper heeft geen recht op garantie indien het defect is veroorzaakt door een externe gebeurtenis buiten de wil van de Verkoper na de overdracht van het schaderisico op de Koper.

  4. Opzegging van het contract

  Herroeping van de overeenkomst door de consument

  De consument heeft het recht om binnen veertien dagen de overeenkomst te herroepen. De termijn volgens de vorige zin loopt vanaf de datum van sluiting van het contract en indien dit het geval is

  1. koopovereenkomst, vanaf de dag van aanvaarding van de goederen,
  2. overeenkomst waarvan het onderwerp bestaat uit verschillende soorten goederen of de levering van verschillende onderdelen, vanaf de datum van aanvaarding van de laatste levering van goederen en/of
  3. overeenkomst, waarvan het onderwerp de regelmatige herhaalde levering van goederen is, vanaf de datum van aanvaarding van de eerste levering van goederen.

  De Verkoper staat de consument toe zich te herroepen door een modelformulier voor herroeping van de overeenkomst op de website in te vullen en te verzenden. De Verkoper zal vervolgens zonder onnodige vertraging zijn aanvaarding in tekstvorm aan de consument bevestigen.

  Als de consument de overeenkomst herroept, moet hij de goederen die hij van de verkoper heeft ontvangen, op eigen kosten onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de herroeping van de overeenkomst aan de verkoper overhandigen of overhandigen.

  De consument dient de goederen compleet, met volledige documentatie, onbeschadigd, schoon, indien mogelijk, inclusief de originele verpakking, terug te sturen in de staat en waarde waarin de goederen zijn ontvangen.

  Als de consument besluit zich binnen de gestelde termijn te herroepen, raden wij aan om de goederen samen met de bijgevoegde begeleidende brief op het adres van de verkoper te bezorgen met de mogelijke reden voor herroeping van de koopovereenkomst (geen voorwaarde), met het nummer van de aankoop document en het aangegeven bankrekeningnummer, om de verwerking van de opname te versnellen, of het bedrag zal worden opgenomen in de vorm van krediet voor de aankoop van andere goederen.

  De consument is jegens de verkoper alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die is ontstaan doordat hij de goederen op een andere manier heeft behandeld dan wat de eigenschappen en aard ervan betreft noodzakelijk is.

  Als de consument de overeenkomst herroept, zal de verkoper hem zonder onnodige vertraging, uiterlijk veertien dagen na de herroeping van de overeenkomst, alle gelden die hij op grond van de overeenkomst heeft ontvangen, op dezelfde manier terugbetalen.

  Als de consument de overeenkomst herroept, is de verkoper niet verplicht het ontvangen geld aan de consument terug te geven voordat de consument de goederen overhandigt of bewijst dat de goederen naar de verkoper zijn verzonden.

  De consument erkent het feit dat als er geschenken of andere promotionele kortingen bij de goederen worden verstrekt, er een geschenkovereenkomst wordt gesloten tussen de verkoper en de koper met de voorwaarde dat als gebruik wordt gemaakt van het recht van de consument om de koopovereenkomst te herroepen, de geschenkovereenkomst wordt gewijzigd. heeft geen effect en de consument is samen met de geretourneerde goederen verplicht de bijbehorende geschenken terug te geven, inclusief alles waarmee hij is verrijkt. Indien deze niet worden geretourneerd, zullen deze waarden worden opgevat als ongerechtvaardigde verrijking van de consument. Indien de vrijgave van het voorwerp van ongerechtvaardigde verrijking niet mogelijk is, heeft de Verkoper recht op een geldelijke compensatie ten bedrage van de gebruikelijke prijs.

   

  Herroeping binnen tevredenheidsgarantie

  Voor retouren die langer dan veertien dagen duren, meestal 50-100 dagen (de "Tevredenheidsgarantie"), gelden de volgende regels.

  De Verkoper staat de consument toe zich te herroepen door een formulier voor herroeping van de overeenkomst op de website in te vullen en te verzenden, en de Verkoper zal de aanvaarding van de consument dus zonder onnodige vertraging in tekstvorm bevestigen.

  Als de consument de overeenkomst herroept, moet hij de door de verkoper ontvangen goederen onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de herroeping van de overeenkomst op eigen kosten verzenden of overhandigen.

  De consument dient de goederen compleet, met volledige documentatie, onbeschadigd, schoon, indien mogelijk, inclusief de originele verpakking, terug te sturen in de staat en waarde waarin de goederen zijn ontvangen.

  Als de consument besluit de tevredenheidsgarantie te herroepen, raden wij aan om, om de verwerking van de herroeping te versnellen, de goederen samen met de bijgevoegde begeleidende brief op het adres van de verkoper te bezorgen, met de mogelijke reden voor de herroeping van de koopovereenkomst. (geen voorwaarde), met vermelding van het nummer van de aankoopbon en het opgegeven bankrekeningnummer of met vermelding of het bedrag in de vorm van een krediet zal worden opgenomen voor de aankoop van andere goederen.

  De consument is jegens de verkoper alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die is ontstaan doordat hij de goederen op een andere manier heeft behandeld dan noodzakelijk is gelet op de aard en kenmerken ervan.

  Als de consument de overeenkomst herroept, zal de Verkoper hem zonder onnodige vertraging, uiterlijk dertig werkdagen na de herroeping van de overeenkomst, alle gelden die hij op grond van de overeenkomst heeft ontvangen, op dezelfde manier terugbetalen.

  Als de consument de overeenkomst herroept, is de verkoper niet verplicht het ontvangen geld aan de consument terug te geven voordat de consument de goederen aan haar overhandigt of bewijst dat hij de goederen naar de verkoper heeft verzonden.

  De consument erkent het feit dat als er geschenken of andere promotionele kortingen bij de goederen worden verstrekt, er een geschenkovereenkomst wordt gesloten tussen de verkoper en de koper met de voorwaarde dat als gebruik wordt gemaakt van het recht van de consument om de koopovereenkomst te herroepen, de geschenkovereenkomst wordt gewijzigd. heeft geen effect en de consument is verplicht de bijbehorende geschenken samen met de geretourneerde goederen terug te sturen, inclusief alles waarmee hij is verrijkt. Indien deze niet worden geretourneerd, zullen deze waarden worden opgevat als ongerechtvaardigde verrijking van de consument. Indien de vrijgave van het voorwerp van ongerechtvaardigde verrijking niet mogelijk is, heeft de Verkoper recht op een geldelijke compensatie ten bedrage van de gebruikelijke prijs.

  De verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Tevredenheidsgarantie te weigeren in geval van ontbrekende goederen en hun accessoires of in geval van schade (val, stoot, enz.) of andere verslechtering van de goederen (bijvoorbeeld wijziging van de goederen door een persoon die niet door de verkoper is goedgekeurd, enz.), of het recht om de kosten te vorderen die zijn gemaakt om de goederen in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Deze eventuele kosten worden in mindering gebracht op de aankoopprijs van de goederen, evenals de kosten verbonden aan de betalingstransactie en de kosten van verzending en verpakking. De tevredenheidsgarantie kan niet worden toegepast op goederen die in termijnen zijn gekocht en op goederen in een gesloten verpakking die de consument uit de verpakking heeft gehaald en die om hygiënische redenen (bijvoorbeeld verlengadapters voor verschillende delen van het lichaam) niet kunnen worden geretourneerd.

  De verkoper wijst erop dat de tevredenheidsgarantie afhankelijk is van de voltooiing van een individueel plan, dat de koper kan aanvragen bij de contactpersonen die in de gebruikershandleiding staan vermeld of door een voorbeeldformulier voor een individueel plan op de website in te vullen en te verzenden. Als deze optie niet wordt gebruikt, worden annuleringskosten van 40% van de aankoopprijs die geldig was op het moment van aankoop van het apparaat in rekening gebracht.

  Intrekking in andere gevallen

  De koper kan de overeenkomst niet ontbinden of de levering van een nieuw artikel eisen als hij het artikel niet kan retourneren in de staat waarin hij het heeft ontvangen. dat is niet van toepassing

  1. als de Koper het artikel heeft gebruikt voordat het gebrek werd ontdekt,
  2. als er sprake is van een toestandsverandering als gevolg van de inspectie met het doel een gebrek aan het artikel op te sporen,
  3. indien de Koper door handelen of nalaten niet de onmogelijkheid heeft veroorzaakt om de zaak in ongewijzigde staat terug te sturen, of
  4. als de Koper de zaak vóór de ontdekking van het gebrek heeft verkocht, als hij de zaak heeft geconsumeerd, of als hij de zaak bij normaal gebruik heeft gewijzigd; indien dit slechts gedeeltelijk is gebeurd, zal de Koper aan de Verkoper retourneren wat hij nog kan teruggeven, en een schadevergoeding aan de Verkoper geven tot het bedrag waarvoor hij voordeel heeft gehad uit het gebruik van de zaak.

   

  Als de koper het gebrek niet tijdig meldt, verliest hij het recht om de overeenkomst te herroepen.

  5. Beveiliging en bescherming van informatie

  De gegevens van de Koper worden door de Verkoper verwerkt binnen de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en gebruikt om uw bestelling te verwerken. Voor deze doeleinden kunnen de gegevens van de Koper ook worden doorgegeven aan de dienstverlener, de verkoop op afbetaling of de vervoerder die zorgt voor de levering van de zending op het door de Koper opgegeven adres.

  Koper heeft het recht om bij Verkoper informatie op te vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

  De koper geeft de verkoper zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van deze persoonlijke gegevens met het oog op de vervulling van het onderwerp van de gesloten koopovereenkomst en het gebruik voor de marketingdoeleinden van de verkoper (met name voor het verzenden van commerciële berichten, telemarketing), tot het moment van zijn schriftelijke uiting dat u het niet eens bent met deze verwerking. In dit geval wordt een elektronisch formulier ook beschouwd als een schriftelijke verklaring, met name via het contactformulier op deze website. De koper heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om deze te corrigeren (via het genoemde contactformulier, inclusief het recht om uitleg en verwijdering van de gebrekkige staat te vragen en andere wettelijke rechten op deze gegevens. Ook kan de verkoper verwerking zogenaamde "cookies" om het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij te vergemakkelijken, in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG over het doel van "cookies" of soortgelijke hulpmiddelen.

  Remarketing en andere marketingtools

  De verkoper maakt op deze pagina gebruik van zogenaamde remarketing. Dit is een manier om een klant die de site al een keer heeft bezocht opnieuw te benaderen en hem de mogelijkheid te geven de advertentie opnieuw te bekijken met behulp van een bestand dat op zijn computer is opgeslagen. De advertentie van Verkoper wordt via derde partijen, zoals Google, op verschillende websites getoond, waardoor het kan voorkomen dat u dezelfde advertentie op meer dan één plek ziet.

  Dit wordt mogelijk gemaakt door bestanden die ‘cookies’ worden genoemd en die op uw computer worden opgeslagen wanneer u de site bezoekt. Een cookie is een klein bestand dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen, waarin instellingen en andere informatie worden opgeslagen die wordt gebruikt op websites die de gebruiker bezoekt. Als u geen cookies van deze site wilt ontvangen, kunt u dit rechtstreeks op de pagina Google Ads-instellingen of op deze pagina van Network Advertising doen. Initiatief .

  6. Bedrijfsuren

  Bestellingen via de webwinkels van de Verkoper: 24 uur per dag, 7 dagen per week, het hele jaar door.

  7. Prijzen

  Alle prijzen zijn contractuele prijzen. In de online e-shop zijn de prijzen altijd actueel en geldig. De prijzen zijn definitief, dat wil zeggen dat ze inclusief BTW zijn vermeld, of alle andere belastingen en vergoedingen die de consument moet betalen voor de aankoop en verkrijging van de goederen, dit geldt niet voor eventuele transportkosten, bezorgkosten en de kosten van transportmiddelen. communicatie op afstand. Actieprijzen zijn slechts een beperkte tijd geldig of zolang de voorraad strekt.

  8. Bestellen

  De koper ontvangt de uitvoering (goederen of dienst) tegen de prijs die geldt op het moment van bestelling. Deze prijs wordt vermeld bij de bestelling en in het bericht waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd.

  U kunt op de volgende manieren bestellen:

  1. de elektronische winkels van de Verkoper (hierna "e-shop" genoemd);
  2. per email
  3. Telefonisch

   

  De Verkoper raadt de Koper aan om bestellingen via de e-shop te plaatsen.

  9. Betalingsvoorwaarden

  De verkoper aanvaardt de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. contante betaling bij aankoop,
  2. vooruitbetaling via overschrijving,
  3. betaling per online betaalkaart via een internetbetalingsportaal,
  4. rembours bij aflevering van de goederen (contant geld wordt door de transporteur afgehaald bij de klant)
  5. in termijnen (alleen als de koper voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf dat de verkoop op afbetaling aanbiedt, vermeld op deze website of de website van de aanbieder),
  6. betaling via PayPal

  De goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling en aanvaarding, maar het risico van beschadiging van de goederen gaat over bij aanvaarding van de goederen door de Koper.

  10. Leveringsvoorwaarden

  De goederen kunnen naar de koper worden verzonden door de geselecteerde verzendservice. De voorwaarde voor levering op de tweede of derde werkdag is de ontvangst van de bestelling uiterlijk binnen 12 uur. Voor bestellingen die na dit tijdstip worden ontvangen, duurt de levering 1 werkdag langer.

  De koper is verplicht om de staat van de zending (aantal pakketten, integriteit van de tape, schade aan de doos) onmiddellijk bij aflevering te controleren bij de vervoerder, volgens de bijgevoegde vrachtbrief. De koper heeft het recht acceptatie van een zending die niet in overeenstemming is met de koopovereenkomst te weigeren, omdat de zending bijvoorbeeld onvolledig of beschadigd is. Indien Koper de aldus beschadigde zending van de vervoerder overneemt, is het noodzakelijk de schade te omschrijven in het overdrachtsprotocol van de vervoerder.

  Een onvolledige of beschadigde zending moet onmiddellijk naar de verkoper worden gestuurd, er moet een schaderapport worden opgesteld bij de vervoerder en zonder onnodige vertraging per e-mail of post naar de verkoper worden verzonden. Een aanvullende claim wegens onvolledigheid of uiterlijke schade aan de zending ontneemt de Koper niet het recht om het artikel te claimen, maar geeft de Verkoper wel de mogelijkheid om te bewijzen dat er geen sprake is van schending van de koopovereenkomst.

  11. Garantievoorwaarden

  De garantietermijn voor goederen bedraagt minimaal 24 maanden. De aankoopbon dient doorgaans als garantiekaart. Levenslange garantie op een Ding (product) betekent een garantie die wordt verleend voor de gehele normale levensduur van een dergelijk gekocht Ding (product). Levenslange ondersteuning van het Ding (product) betekent e-mail- of telefonische ondersteuning van de Verkoper die geldig is gedurende de gehele duur van de productgarantie, waarbij alle kosten van dergelijke communicatie (gesprekken) voor rekening van de Koper zijn.

  12. Slotbepalingen

  Deze Algemene Voorwaarden, inclusief hun onderdelen, zijn geldig en effectief vanaf 23 oktober 2023 en annuleren de vorige versie van de Algemene Voorwaarden, inclusief hun onderdelen, die elektronisch beschikbaar zijn op deze website.